1. Kto je správca osobných údajov

Barnet s.r.o., Novomeskeho 5, 04001 Košice, [email protected] , mobil: 0905905949

2. Zásady spracovania osobných údajov

osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení
pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
Emailová adresa

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame
Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

našim dodávateľom logistiky ( dopravy )
orgánom štátnej správy

6. práva subjektov údajov
Podľa GDPR sú Vaše práva:

Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne
rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje
sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.